Regulamin zawierania umów na odległość przez Klientów z LABOTE PATRYCJA WACŁAWCZYK.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także składania reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 16 września 2015 roku.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.labote.pl jest Patrycja Wacławczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Labote Patrycja Wacławczyk z siedzibą w Będzinie (42-500)  ul. Szkolna 11a, NIP: 644-308-21-93, REGON: 243411048 ( zwanym dalej jako LABOTE)
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Labote Patrycja Wacławczyk są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 4. Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest sprzedaż Klientowi w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, produktów prezentowanych na stronie internetowej: www.labote.pl
 5. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje w sklepie internetowym zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z LABOTE czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów na odległość z Klientem, jak również obowiązki LABOTE, zasady i tryb zawierania z Klientem umów na odległość.
 2. Niniejszy regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.labote.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych tj. wykorzystanie z któreś z poniższych przeglądarek
 • Chrome w wersji 30 i wyższych
 • Firefox w wersji 34 i wyższych
 • MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych
 • Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych
 • Safari w wersji 4 i wyższych
 • Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

 

§ 2

Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia po uprzedniej rejestracji (założeniu konta) na stronie www.labote.pl 
 2. Podczas rejestracji lub złożenia przez Klienta zamówienia Klient zobowiązany będzie w  szczególności do wypełnienia i zaakceptowania formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego regulaminu oraz podanie przez Klienta danych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych w celu prawidłowego wykonania zamówienia przez LABOTE.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.labote.pl.
 4. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie www.labote.pl oferty LABOTE oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. 
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje droga e-mailową informację o złożeniu zamówienia na stronie www.labote.pl (z uwzględnieniem w szczególności: zestawienia zamówionych produktów, adresu dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru)
 6. Po weryfikacji przez personel LABOTE danych Klienta (nie będącego konsumentem) i poprawności złożenia zamówienia, Klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7.  Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na adres poczty e-mail  podanej przez Konsumenta. W potwierdzeniu zostaną zawarte wszystkie istotne elementy zamówienia.
 8. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą aktualnie dostępnych metod płatności wskazanych na stronie www.labote.pl w sekcji „Płatność”. 
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
 1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w chwili skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel LABOTE, 
 2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym w chwili skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel LABOTE, wysyłka lub odbiór osobisty zamówionych towarów możliwy jest następnego dnia roboczego po wpływie środków pieniężnych na konto LABOTE,
 3. w przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową, szybkim przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym ze strony serwisu payU - w chwili otrzymania na przez LABOTE potwierdzenia dokonania zapłaty od organizacji pośredniczącej w płatności, pod warunkiem skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel LABOTE
 1.  LABOTE zobowiązuje się do sprzedaży danego asortymentu towarowego w ramach jego dostępności w chwili złożonego przez Klienta zamówienia.
 2.  LABOTE wskazuje, że jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki International Hair Cosmetics (IHC) o ograniczonym zasięgu terytorialnym w zakresie dystrybucji przez LABOTE i obejmującym województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie.
 3.  LABOTE posiada w swojej ofercie tzw. asortyment techniczny o niestandardowej pojemności oraz produkty techniczne przeznaczone dla Klienta mającego w swojej działalności usługi fryzjerskie, kosmetyczne  lub sprzedaż kosmetyków.
 4. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu w postaci łącznej ilości dostępnych produktów we wszystkich magazynach sklepu LABOTE. W przypadku niedostępności produktu zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 5. W przypadku braku dostępności produktu w magazynach LABOTE, LABOTE umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na produkt będący w trakcie dostawy do LABOTE (zamówienie realizowane z magazynu obcego), przy czym termin realizacji takiego zamówienia wynosi 30 dni roboczych.
 6. Wszystkie ceny podawane przez LABOTE są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia produktu na czas transportu.
 8.  LABOTE zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W celu wysłania zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

§ 3

Dostawa i odbiór produktu

 

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym LABOTE dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem podmiotów i sposobów określonych na stronie www.labote.pl w sekcji „Dostawa” oraz w panelu wyboru w formularzu zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych (magazyny własne LABOTE) oraz 30 dni roboczych (magazyny obce).
 3. Koszt dostarczenia zamówionych produktów opisany jest w sekcji „Dostawa”.
 4. W dniu wysyłki zamówionego produktu Klient jest informowany dodatkowo o tym fakcie pocztą e-mail.
 5. Klient każdorazowo z zamówionym produktem otrzyma fakturę VAT, Klient, może otrzymać elektroniczną fakturę VAT po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymanie takiej faktury podczas składania przez niego zamówienia.
 6. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: 42-500 Będzin, Szkolna 11a od godz: 8.30 do 16.30 – w następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia gotowości zamówienia do odbioru.

 

§ 4

Odstąpienie o umowy przez Konsumenta

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Konsument może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: LABOTE Patrycja Wacławczyk ul. Szkolna 11a 42-500 Będzin.
 4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zwrot wpłaconej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu od Konsumenta  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, LABOTE prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w tym celu w oświadczeniu adres e-mail.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 1. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta  od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny do pobrania „tutaj”
 2.  Formularz pouczenia Konsumenta  przez LABOTE o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się „tutaj” i jest każdorazowo dołączany w formie e-maila przez LABOTE do złożonego przez Konsumenta  zamówienia.

 

§ 5

Reklamacje Konsumentów

 

 1. LABOTE rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827)
 2. LABOTE odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że LABOTE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. LABOTE jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że LABOTE ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 
 4. Konsument może zamiast zaproponowanej przez LABOTE nieodpłatnej naprawy, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LABOTE. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Konsument zostanie poinformowany przez LABOTE w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu o rozpatrzeniu złożonej reklamacji telefonicznie lub drogą e-mail lub w każdy inny wybrany przez Konsumenta sposób porozumiewania się.
 6. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a LABOTE nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznane zostało za uzasadnione.
 7. Dla ułatwienia procedury reklamacyjnej, Konsument w celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu może  wypełnić wzór formularza REKLAMACJE (dostępny – tutaj) lub wypełnić na stronie www.labote.pl lub odesłać na adres: zwrot@labote.pl lub pocztą: Reklamacje Labote  Patrycja Wacławczyk, Szkolna 11a, 42-500 Będzin. Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.labote.pl korzystając z zakładki „Zwroty i Reklamacje”.

 

§ 6

Reklamacje Klientów nie będących Konsumentami

 

 1. Rękojmia wobec Klientów nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.

 

§ 7

Postanowienia reklamacyjne związane ze świadczeniem przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Klient posiada prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.
 3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: zamawiam@labote.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby LABOTE.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 5.  Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 7. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, robaki czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

§ 8

Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie LABOTE należą do LABOTE. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na Klienta. 
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej LABOTE bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych.

 

§ 9

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, 
  oraz wysłania zamówienia.
 2. Wyrażenie przez Konsumenta zgody na przetwarzanie przez LABOTE danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 3. Powierzone LABOTE dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

c) rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest LABOTE.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
 3. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej tj. newslettera, jego adres e-mail może być wykorzystywany dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez LABOTE. Informacja handlowa o której mowa w zdaniu poprzednim zawierać będzie wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może być przez Klienta w każdej chwili cofnięta.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.labote.pl

§ 10

Bezpieczeństwo

 1. Rozliczenia w sklepie internetowym www.labote.pl obsługiwane są przez system "payU". Transakcje obsługiwane przez „PayU”. zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.
 2. Wymiana informacji pomiędzy LABOTE oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologię SSL.
 3. Na żadnym etapie dokonywania płatności za zakupiony Produkt LABOTE nie ma dostępu do danych z karty płatniczej Klienta czy danych bankowych. Po połączeniu z systemem "payU" Klient jest przekierowany bezpośrednio na stronę swojego banku internetowego lub na stronę Centrum Autoryzacyjnego Kart.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeśli zapisy regulaminu dotyczą Konsumenta
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

 

WZÓR

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

LABOTE PATRYCJA WACŁAWCZYK

ul. Szkolna 11a,

42-500 Będzin

adres e-mail: zwrot@labote.pl

 

- Ja ___________ niniejszym informuję  o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:____________________

- Data zawarcia umowy___________/odbioru__________

- Imię i nazwisko konsumenta______________________-

- Adres konsumenta____________________________

______________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z LABOTE umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy dostarczonego produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo zamówiony produkt.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować LABOTE (mailowo na adres: zwrot@labote.pl lub pocztą na adres: ul. Szkolna 11 a, 42-500 Będzin o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy LABOTE zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

LABOTE może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

Proszę odesłać lub przekazać nam produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy jesteście Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu oraz odpowiadacie Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.